Ana sınıfı erken çocukluk dönemi çocuklarımızı hayata hazırlamakta oldukça önemli bir dönemdir.Bu dönem,zihnin bilgileri almaya, çocuğun öğrenmeye en açık olduğu yıllardır. Birey olmanın ilk adımlarıdır bu yıllar.

Özel Yeni Atlas Okulları olarak, “Okul Öncesi Eğitimde” hedefimiz ; bilgiyi beceriye, beceriyi alışkanlığa dönüştürmek ve kalıcı öğrenmeyi sağlamaktır.

Tüm bunlar; aktif öğrenme ortamında gerekli fiziksel çevre, program ve personel etkenleri dikkate alınarak yapılır.Kaliteli eğitim için çok amaçlı materyal ve araç gereçler yardımıyla çocukta merak uyandırmak, keşiflerde bulunmak, hayal kurmak ,yaratıcı aktiviteler yapmak , deneme-yanılma yolu ile oyun ortamında öğrenmeyi gerçekleştirmek hedeflerimizdir.

Bütün bunlar gerçekleştirilirken çocuğun algılama yapısını, becerilerini ve bilgi seviyesini arttırarak bir sonraki eğitim aşamasına iyi bir temel oluşturmayı hedefliyoruz. Sadece akademik anlamda değil; sevgi, saygı, hoşgörü gibi temel değerlere sahip insanlar olarak hazırlıyoruz yaşama.

Aile ile işbirliği içinde çalışarak sosyal becerileri, problem çözme davranışları, sorumluluk alma becerileri gelişmiş,öz güveni olan ;farklılıklara saygı duyan ,çevresine duyarlı ,kendi değerlerine bağlı ve dünyaca kabul görmüş değerlere açık iyi insan ve başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Anasınıfımıza, 40-60 aylık çocuklarımızı, kendi yaş grupları içerisinde almaktayız...