Özel Yeni Atlas İlkokulu yeniliklere açık ve evrensel bir eğitim felsefesi ile öğrencilerinin bireysel yetenek ve farklılıklarının ortaya çıkmasını destekler.

İlkokulda hedefimiz akademik anlamda donanımlı, İngilizceyi anadili kadar etkili kullanabilen, öğrenmeyi öğrenen ve öğrenmenin hayat boyu sürdüğünü kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı, çevresine duyarlı, evrensel değerlerle bütünleşmiş, düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmektir.

Özel Yeni Atlas İlkokulu Akademik Programı, sosyal, kültürel ve sportif imkanları ile öğrencilerimizin bu hedeflere ulaşması için planlanmıştır. Bu programın hazırlanması ve geliştirilmesinde katkı sağlayan öğretmenlerimiz gelişime açık, yenilikçi ve donanımlı kişiler olarak öğrencilerimize aktif birer rol modeli olmaktadır.

Özel Yeni Atlas İlkokulu olarak, bireyin içinde var olan potansiyeli ortaya çıkarabilmesini ve en üst düzeye getirebilmesini destekleyen bir öğrenim ortamı oluşturmaktayız. Okulumuz, dünyaca benimsenen uygun eğitim ve öğrenme modelleriyle, öğrencilerin doğasıyla uyumlu, gerçek yaşam deneyimleriyle anlamlı öğrenme fırsatları sunan, bilgiye erişim, yorumlama, yeniden üretme alışkanlıkları kazandıran, öğrenenin içten katılımını ve motivasyonunu vurgulayan bir eğitim sistemi ile öne çıkmaktadır.

Öğrencilerimize, geleceğin dünyasında başarılı ve mutlu bireyler olabilmeleri için, Öğrenci Merkezli Eğitim modelini sunmaktayız. Bu model içerisinde, Özel Yeni Atlas öğretmeni küçük veya büyük grup çalışmalarında etkin öğrenme fırsatları sağlayarak öğrenme sürecini destekler. Bu etkinliklerde çocuklar müfredatın gerektirdiği temel derslere ait bilgi ve becerileri de doğal bir şekilde kazanmış olurlar. Okulumuzun ders programı, MEB müfredatını kapsar ve okul içi program geliştirme çalışmalarıyla güçlendirir.

Özgün Değer Yargıları

Öğrencilerimizin başkalarının düşüncelerinden ve günün moda olan kavramlarından çok, kendi öğrendiklerine ve giderek tamamen kendi öz hükümlerine ve kanılarına dayanan kişiler olmalarını istiyoruz. Buna göre öğrencilerimizi kendilerine yol gösterecek bir değerler sistemini oluşturmaya özendirmekteyiz.

Olumlu Disiplin Anlayışı

Okul ortamının bütünlüğü içinde kullandığımız “ben dili”, “övgü yerine cesaretlendirme” ve “beden dili”nin kullanımı disiplin yöntemimizin temelini oluşturur. Bu yöntem ile amacımız öğrencinin ödül ve cezaya bağımlı olmadan öz denetim geliştirmesini desteklemektir. Öğrencilere saygıyla yaklaşarak başarılı bir yaşam için ihtiyaç duyacakları becerileri öğrenecekleri bir okul ortamı yaratmaktayız. Bizim için gerçek disiplin, dış kontrolün olmadığı ortamlarda, öğrencinin doğru davranış göstermesi, yani bu davranışı içselleştirmesidir.

Ölçme ve Değerlendirme

Okulun müfredatı, ölçme değerlendirmeyi öğretimin ve öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlar. Müfredatta, her alan için değerlendirme amaçları belirlenmiş, öğretmenlerin yararlanabileceği çeşitli ölçme değerlendirme yöntemleri ve araçları belirtilmiştir. Okulun değerlendirme felsefesi sadece müfredat konularını değil, aynı zamanda öğrencilerin bilişsel, yaratıcı, duygusal, fiziksel ve sosyal açıdan gelişimlerini de dikkate alır. Özel Yeni Atlas İlkokulu’nda ölçme ve değerlendirme öğrenmeye/kazanımlara yönelik değerlendirme (süreç odaklı) ve öğrenmenin değerlendirilmesi (sonuç odaklı) kavramlarını kapsamaktadır. Okul veliler ile yakın ve düzenli iletişim kurarak öğrencilerin gelişimi hakkında bilgi verir ve öğrencilerin davranışları, çalışmaları ve öğrenme tarzları hakkında paylaşımda bulunur. Yıl içinde yapılan ölçme ve değerlendirmelerden elde edilen veriler gelişim raporları aracılığıyla velilerle paylaşılır.